Дистрибутори за София

СББ Груп ООД

гр.София, Плевен, Пловдив, Слънчев бряг
тел: 02 /9710011
e-mail: www.sbb-bg.com

Марки

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.