Марки

Perfetto

Perfetto

Perfetto е собствена търговска марка на Мегатрейд Експрес ООД. Под тази марка фирмата ... повече информация

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.