Марки : Luxica

От Luxica

Luxica Extra tall - бели, декорирани,100% целулоза

кухненски ролки Luxica Extra tall - бели, декорирани,100% целулоза


повече Luxica XXL - бели, 100% целулоза

кухненски ролки Luxica XXL - бели, 100% целулоза


повече

Марки

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.