Дистрибутори за Варна

Мегатрейд-2004 ЕООД

гр.Варна ул."Кавала" №39
тел: 052/659080
e-mail: megatrade2004@abv.bg

Марки

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.