Дистрибутори за Ботевград

Красимир Николов ЕТ

гр.Ботевград, ул.Хан Аспарух №2
тел: 0723/66-458, 0898/471-727

Марки

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.