Дистрибутори за Плевен

Паме ООД

гр.Плевен, ул.Винпром №14
тел: 064/844296, 0899/955779
e-mail: pamepleven@gmail.com

Марки

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.