Дистрибутори за Кърджали

Касиа Пак ЕООД

гр.Кърджали, бул.Беломорски №75
тел: 0885/811567

Марки

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.