Дистрибутори за Пазарджик

Алкор - Александър Манолов ЕТ

гр.Пазарджик, ул.Мильо Войвода №1А
тел: 0886/867786

Марки

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.