Дистрибутори за Перник

Софиянка Иванова ЕТ

гр.Перник, Автогара, ул.Стационарна
тел: 076/60-61-61, 0887/438-573

Марки

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.